FÖRETAG

BLOGG

3

minuter

Så säkrar du talanger i en föränderlig värld

Vid en snabb anblick ter sig världen idag markant annorlunda från hur den brukade se ut för bara tio år sedan. Då tycktes det möjligt för de flesta företag att få tag på den talang som behövdes när den behövdes.

Agnes Haverling

Tiden att tillsätta kritiska roller ökar

En studie av Gartner indikerar växande brist på efterfrågad talang globalt och branschöverskridande vilket påverkar affären. Genomsnittstiden för att tillsätta kritiska roller ökade med hela 30 arbetsdagar från 2010 till 2017. Något som resulterat i minskad produktivitet, innovation och långsammare affärstillväxt.

En studie genomförd av Korn Ferry Institutet i år (2018) förutspår att vi år 2030 kan ha en talangbrist på hela 85 miljoner arbetare, i runda slängar hela Tysklands befolkning. Forskare uppskattar att detta kan resultera i en förlust på 8,5 miljarder dollar för den globala ekonomin.

“Arbetsplatsen, snarare än det traditionella utbildningssystemet, håller på att bli den nya producenten och ägaren av kunskap och intellektuellt kapital.”

Utbildningstakten hänger inte med den tekniska utvecklingen

I takt med att den tekniska utvecklingen och innovationstakten sprungit ifrån traditionell utbildning i tempo och struktur har gapet mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens ökat. Ny teknik lanserar nya arbetssätt på löpande band och studenter måste skola om sig direkt efter examen för att hitta meningsfull anställning. Dagens arbetssätt kräver ofta förmåga att hela tiden lära sig nya saker i jobbet och arbeta med problemlösning på ett helt nytt sätt, i grupp såväl som individuellt. Genom detta produceras specifik kunskap och expertis som mer eller mindre ägs av företagen där de produceras.

‍En studie vid University of Virginia i USA av företag som prioriterar lärande visar att den enande faktor som kan göra en organisation både operationellt framstående och innovativ är just detta, lärande. För organisationer med lärande i fokus har talangkrisen inneburit ett tillfälle att glänsa.

Att satsa på utveckling av talanger påverkar lönsamheten

Företag som vill ligga i framkant utvecklar och vårdar sina egna talanger och skapar genom den processen ett unikt värde. Dessa företag äger och kontrollerar sin egen immaterialrätt samtidigt som de skapar en arbetsmiljö som stödjer en innovationskultur från idé till implementering.

Att utveckla talanger inom sin organisation blir allt mer avgörande för företag och organisationer som vill förnya sig och behålla sin konkurrenskraft när nästa strukturomvälvande innovation redan håller på att rullas ut. Möjligheten till lärande och utveckling värderas högt av medarbetare och blir allt viktigare för att attrahera och behålla medarbetare. Enligt LinkedIns rapport om lärande på arbetsplatsen 2018 säger 94% av anställda att de skulle stanna längre hos ett företag som investerade i deras utveckling. Två tredjedelar av dem föredrar att lära sig nya saker på jobbet och över hälften (58%) föredrar att lära sig nytt i sin egen takt.

“Arbetsplatsen, snarare än det traditionella utbildningssystemet, håller på att bli den nya producenten och ägaren av kunskap och intellektuellt kapital.”

Att lära och lära om

Digital transformation kräver inte bara en specifik uppsättning kompetenser och färdigheter, det kräver också förmåga att lära nytt och lära om. Att kunna kombinera olika talanger och förmågor, och lösa komplexa problem på ett kreativt sätt.

Idag sker lärande mer eller mindre hela tiden. Nya plattformar stöttar och fångar upp det lärande som redan sker kring de anställda istället för att dra iväg dem från den vardagliga miljön för klassrumsundervisning i en steril lärandemiljö.

Utbildning, upplärning och utveckling sker redan idag som en integrerad del i arbetet. När personlig och yrkesmässig utveckling närmar sig varandra på detta sätt blir arbetet centralt för medarbetarens utveckling och lärande. Något som i sin tur är grundläggande för att skapa en kultur som driver lojalitet, engagemang och kreativitet.

"Det krävs ett förändrat förhållningssätt till lärande. Men på vilka sätt kan arbetsplatser förändras för att hålla tempo med dagens snabba cykler av lärande och avlärande?"

Arbete blir alltmer dynamiskt

Arbete blir alltmer dynamiskt. Det definieras inte längre av rigida roller och ansvarsstrukturer utan anpassar sig snabbt efter föränderliga förhållanden. Arbetsgrupper är ofta utspridda över stora geografiska områden vilket för samman en rik mångfald av kulturer, perspektiv och lärandestilar. Innovativa arbetsplatser är av naturen experimentella då hypoteser måste kunna testas snabbt och datautvinning bidrar till att identifiera tidigare dolda tillväxtmöjligheter.

Distansarbete och flexibla arbetstider innebär att arbetare skapar sina egna ideala arbetsförhållanden tillsammans med organisationen, och lär under tiden de jobbar. Det krävs ett förändrat förhållningssätt till lärande. Vi blir allt mer selektiva med vilka drivkrafter och syften som motiverar oss att söka oss till specifika företag och organisationer.

Lärande i dagens moderna arbetsmiljö sker dynamiskt och kontinuerligt snarare än i långdragna, formella klassrumssituationer. Ny teknik som gynnar kollaborativt lärande. Molntjänster, AI och den allt snabbare ökade automatiseringen av manuella processer har vuxit fram under senare år.


Arbetsplatsen, snarare än det traditionella utbildningssystemet, håller på att bli den nya producenten av kunskap och ägaren av intellektuellt kapital. Företag som klarar av att tillhandahålla ett strukturerat och samtidigt flexibelt format för denna typ av lärande kommer att kunna producera kunskap och utveckla kompetenser unika för organisationen.

Detta är en kraftfull position för företag att ha.

Lärandets utveckling

Lärande har sett likadant ut i årtionden, med rader av elever vända mot en instruktör. Det är dock inte hur verkligheten ser ut. Kunskapsöverföring är sällan en hierarkisk process i arbetslivet. Internet och ny teknik har möjliggjort decentraliserat, kollaborativt och agilt lärande.

Vi skapade Loops och konceptet med den kollaborativa lärandekartan för att förstärka de lärandeprocesser som sker i vardagen. Sedan 2017 har över 50.000 personer, organisationer som TUI, Nordea och CEVT och kommuner över hela landet valt att använda Loops som sitt ramverk för lärande och utveckling.

Läs gärna mer om utformning av digitalt lärande i Anna Åkerfeldts, forskare inom digitala lärandemiljöer, White Paper som visar dig hur du kan designa digitalt lärande.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Agnes Haverling, fil. kand. i Digital media & Pedagogik och skriver om produktivitet, organisatoriskt lärande och metodik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500