FÖRETAG

BLOGG

4

minuter

Nyckelinsikter från Almedalen 2019

Efter några intensiva dagar i Almedalen är det skönt att sitta ner och reflektera över perspektiven från veckan. Möjligheterna till kunskapsutbyte, spontana diskussioner och mellanmänskliga möten genom lättheten att prata med personerna du träffar är Almedalens styrka. Nätverkande sker hela tiden, på flera nivåer. Det är en fantastisk mötesplats. Ett tillfälle att bygga relationer, springa på bekanta och ibland möta helt oväntade men berikande kontakter.

Martin Johansson

Min spaning från veckan är att hållbarhet, digitalisering och lärande står på agendan överallt. Oavsett om det handlar om offentlig sektor eller näringslivet. Ett särskilt hett ämne var de potentiella affärsmöjligheterna kopplade till digitalisering och lärande. Arbetsmarknadens framtid påverkar oss alla, i synnerhet företagsledare, och det kommer att krävas genomarbetade strategier och kontinuerligt engagemang för att bibehålla organisationens konkurrenskraft. Här är min och mina kollegors största insikter från diskussionerna i Almedalen:

  • En låg andel av våra jobb kommer att automatiseras helt, men en stor del kommer att förändras. På Tech-arenan i Almedalen lyftes ett nytt begrepp kallat “Den perfekta stormen” som kort kan förklaras som kombinationen av 5G, "internet of things" och artificiell intelligens, samt vilken påverkan denna kombination kommer att ha på hur vi t.ex. tar betalt i framtiden med delningsekonomi och abonnemangsekonomi. Samt hur nya affärsmodeller kopplade till framväxande tjänster kan tänkas se ut. Utvecklingen sker i en allt högre takt och vi behöver ta till oss ny teknologi snabbt för att inte hamna på efterkälken.

  • Man pratar mycket om den fjärde industriella revolutionens koppling till den snabba tekniska förändringen. Dagens innovationsprocesser är komplexa och vi kan inte förutse exakt vilka effekter de kommer att få. Vi kan dock se att företag som driver innovation får genomslag som förändrar hela vårt levnadssätt. Hur vi umgås, kommunicerar, arbetar, och framförallt, hur vi tar till oss ny kunskap och lär oss nya färdigheter. Dessa förändringar går fort. Om Sverige ska ha en chans att bibehålla sin status som innovationsnation behöver vi ta diskussionen om lärande på allvar som en central fråga för individ, grupp, företag och organisation.
  • Kreativitet och lärande driver innovation. Har organisationen en kultur av experimentlusta och kreativitet kommer innovation som en naturlig följd av arbetet. Framtidens marknad ställer krav på innovation och utvecklingskapacitet för att organisationer ska bibehålla sin relevans. När vi ser innovation och lärande i ett större sammanhang förstår vi varför frågan om lärande, hur vi lär, och i vilka sammanhang är så viktig.

När privata aktörer tar lärandefrågan på allvar

Tillsammans med Håkan Ingvarsson och Maria Abrahamsson från Lin Education, och Västsvenska Handelskammaren arrangerade vi på Loops Education en spännande paneldiskussion med fokus på framtidens lärande. Vi gästades av Jannie Jeppesen, VD på Swedish EdTech Industry, Linus Malmberg, VD på Cordial och Andreas Aurelius, Enhetschef på Vinnova för en debatt kring huruvida skolan kidnappat lärandet. Vilka krav på innovativt lärande som ställs på företag för att kunna konkurrera på en global marknad, och har skolan exklusivitet på lärande eller borde företag ta för sig i frågan? 

Paneldebatten tog avstamp i ett blogginlägg signerat Jonas Ivarsson och diskuterade vad som sker i samhället när de stora drakarna skapar sina egna akademier. Är fenomenet att Google, Microsoft, Amazon och Apple skapar egna utbildningar för att få fram de specifika kompetenser de behöver, ett symptom på ett större förändringsbehov? Är det rimligt att skicka iväg arbetslag på heldagskurser i klassrumsformat när lärande finns tillgängligt överallt?

"...giganter som Google, Amazon, Apple och Microsoft skapar egna akademier för att säkerställa relevant kompetens. De väljer att inte vänta på att universiteten kommer ikapp."


Många svenska arbetsgivare talar idag om glappet mellan kompetenser som efterfrågas och de som finns hos de arbetssökande. En vanlig förklaring är att högre utbildningar från traditionella utbildningsinstitutioner inte ligger tillräckligt nära arbetslivet. En annan är att kunskaperna som efterfrågas i dag inte är desamma som för några år sedan. Studenter läser böcker skrivna för 40 år sedan med information som många gånger inte är applicerbar i yrkeslivet. Detta är en av anledningarna till att giganter som Google, Amazon, Apple och Microsoft skapar egna akademier för att säkerställa relevant kompetens. De väljer att inte vänta på att universiteten kommer ikapp. 

För mig är det ingen tvekan om att företag och skola måste möta varandra. Det finns många gemensamma nämnare och mängder av tillfällen att lära av varandra. Skolan ska inte enbart förse företag och näringsliv med specifika kompetenser, utan har ett bildningsuppdrag som ska lägga grunden för kritiskt tänkande hos barn och unga. Ett tankesätt som uppstår ur ett uppmuntrat intresse för omvärlden, genom kunskap och erfarenheter som är allmänna och gemensamma. Ett av det traditionella skolsystemets värden som bör tas tillvara då studenter genom det första året av högre studier får en övergripande förståelse för kunskapsbildning och hur vi formar vår världsbild genom humaniora, klassisk litteratur och beteendevetenskap.

För att vi ska kunna hänga med i den allt snabbare utvecklingen på arbetsmarknaden räcker det inte att utbilda sig en gång för hela arbetslivet. Vi behöver ett system för livslångt lärande då vi troligtvis kommer att ha tre eller fyra karriärer under våra allt längre yrkesliv.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Martin Johansson hjälper organisationer med utvecklingsstrategier i gränslandet mellan teknik och pedagogik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500