SKOLA

CASE

5

minuter

Elin Nilsson om Loops för skolutveckling

Utbildning Gävle använder Loops för pedagogisk kompetensutveckling och som ett undervisningsverktyg. Elin Nilsson, tidigare processledare för skolans digitalisering i Gävle kommun, var en av nyckelpersonerna som arbetade för att alla lärare i kommunen skulle ges förutsättningar att uppnå målen som beskrivs i #skolDigiplan. Här berättar hon om deras resa.

Just nu har vi ett extra bra erbjudande för kommun och förvaltning, klicka vidare!

Agnes Haverling

Idag är Elin biträdande rektor på Realgymnasiet i Gävle med ansvar för Estet/Mediaprogrammet, Teknikprogrammet och IT-utbildningen. I sitt tidigare arbete utbildade, inspirerade, stöttade och handledde hon flera verksamheter i allt från användning av specifika verktyg, till övergripande digitaliseringsprocesser, till exempel hur kommunen ger elever möjlighet att utveckla de kompetenser som efterfrågas i #skolDigiplan. Elin hjälpte även chefer på olika nivåer att ställa rätt krav, fastställa en nivå som alla kunde nå, och forma organisationen så att alla ges förutsättningar att uppnå målen.


“Det handlar om att förändra ett arbetssätt, det är tidskrävande men ger långsiktiga resultat. Det blir en vinst som växer över tid.” 


Tid är, som alltid, en avgörande faktor

I lärarvärlden finns ofta varken tid eller tålamod, många vill ha förändring med tydlig skillnad snabbt, men det är nästan aldrig så det fungerar. Det är viktigt att kunna förmedla vikten av att gå från korta insatser till långa processer som ger önskat resultat. Elin berättar att mycket ansvar för digitaliseringsarbetet ofta läggs på exempelvis förstelärarna, och att Gävle för att underlätta arbetet, ville utveckla en specifik ansvarsroll för att just undvika att förstelärarna skulle behöva axla mer ansvar. 


Enligt Elin måste IKT-uppdragets innebörd förtydligas för att det ska fungera för lärarna, det är inte hållbart att bli IT support dygnet runt. Speciellt inte för lärare som många gånger redan är ansvarstyngda.Loops som komplement till andra digitala tjänster och verktyg

Gävle använde Loops tillsammans med andra tjänster, men Loops skiljer sig enligt Elin från mer konventionella verktyg i att användaren kontinuerligt får omvärdera sina processer i och med att formatet öppnar för ökat ansvar i och med större frihet. Elin beskriver hur konventionella verktyg ger användaren statiskt innehåll medan Loops ger möjlighet att ändra innehåll för att individualisera och nivågruppera. Med Loops blir du som lärare automatiskt mer källkritisk när du själv får modifiera eller bygga innehåll, med frihet att ändra och anpassa för varje elev.


Att komma igång med Loops handlar enligt Elin, precis som all annan utveckling som består, om att våga vara lite obekväm. Som pedagog måste du kanske skifta din syn på lärande och testa nya saker i en rigid struktur. Detta kräver dock ofta strukturförändring på högre nivå i ett arbete där rektorer och biträdande rektorer är avgörande. Om verksamhetsledaren inte leder eller följer upp pedagogernas arbete, eller helt abdikerar från digitaliseringsarbetet för att fokusera på statistik och elevhälsa blir utvecklingen inte positiv.


“Digitaliseringen är ingen övergående process, den är ständigt pågående. Vi ska förbereda eleverna för en framtid som vi inte vet hur den ser ut. Jag hoppas att man kan sluta vara rädda för digitalisering och se alla positiva effekter det faktiskt har på det dagliga arbetet.”


Loops för pedagogisk kompetensutveckling

Gävle har en egen webbsida med utbildningar och inspiration för pedagoger. Elin berättar att alla utbildningar som de publicerade där byggdes i Loops och att de bjöd in till att inspireras av de färdiga looparna för kompetensutveckling som redan fanns i Loops bibliotek. Kommunen har även en “Gävleversion” av Kommunloopen under framtagande som ska ge en överblick av hur det ser ut på kommunnivå. Vilket också gav möjlighet att visa mer av processen med digitala verktyg för en hel kommun, för att förtydliga att det inte bara är att ”köpa en plattform”.


Inför ett implementeringsarbete började Elin ofta med att fråga sig hur hon själv skulle använda plattformen. Hon berättar att det finns många möjligheter med Loops som kanske inte syns vid första anblicken. Exempelvis kan man om man ska vara borta i några veckor bygga en loop till sin vikarie med information och länkar till viktiga dokument, kontaktuppgifter mm. Det blir en trygghet för både vikarien och personen som ska vara borta, och gör det enligt Elin lättare att göra ett riktigt bra jobb.


Gävle har byggt egna loopar för introduktion av nyanställda skolledare med alla dokument och information samlat på ett ställe. Detta har effektiviserat processen och minskat tidstjuvar som oändliga mailtrådar och borttappade delningar av dokument. Loops blev enligt Elin på detta sätt en sambandscentral för många projekt.


Loops har fungerat så bra för lärarna när det gäller att hantera sitt eget material att det blev en utmaning att få dem att använda det som läromedel. Elin poängterar vikten av att förmedla kom-igång looparna. Alla lärare bör gå igenom introduktionsloopen, och gärna innan det första utbildningstillfället. Här är det även viktigt att ta hänsyn till att den tekniska kunskapen ofta varierar stort. Det är enligt Elins erfarenhet bäst att börja på en grundläggande nivå för att alla ska komma igång. Sen kan de mer avancerade jobba vidare i högre takt om de vill. Virus som hjälp i digitaliseringen

I Gävle introducerade de så kallade “Virus”. I form av deras digitala utvecklingsledare och förstelärare i digitaliseringsutveckling. Tanken med Gävles virus grundades i insikten om att spridning av information och användande av ett nytt verktyg eller program bäst sker när det kommer inifrån. De ville inte att besluten skulle komma som en påtryckning från förvaltningsnivå utan som ett delande av tips, verktyg och kunskap pedagoger emellan.


Det började med digitala utvecklingsledare i förskolan och fortsatte med ”kollega-coacher” när de skulle börja med en till en i åk 7-9. Tanken var att det skulle finnas en lite mer insatt person i varje arbetslag som kunde hjälpa och stötta sina kollegor. Elin berättar att de såg att arbetet kom igång genom detta, det gick inte i raketfart men gav tydliga resultat. 


Elin gav inte själv virusen uppdrag, det ansvarade deras chefer för, men hon och virusen använde återkommande träffar som kontaktytor för att inspirera varandra med hur de arbetade i olika rektorsområden. Hur det än är så handlar det i slutändan om att det ska finnas likvärdighet, fortsätter Elin. Alla sitter i samma båt. 


Utmaningar på kommunnivå

Elin berättar att det ofrånkomligen fanns utmaningar med digitaliseringsarbetet. Det är svårt att få med sig alla och motivera hur den initiala ansträngningen att sätta sig in i ett  nytt system leder till stora vinster framöver. Speciellt när arbetet omfattar att hjälpa och uppmuntra personer som redan är under tidspress och kan ligga på vitt skilda nivåer gällande både förkunskap och motivation. Elin poängterar vikten av att de som ligger i framkant måste se dem som ännu inte nått samma nivå, så att gruppen kan samarbeta för att stötta varandra och tillsammans nå den gemensamma red-line nivån. Det var ett komplicerat arbete, men fantastiskt kul när vi såg att det gav resultat avslutar Elin.

Elins loopstips:

Simma, kan du det. En bra loop ur perspektivet anpassning och nivågruppering/inkludering. Tydliggör hur vi kan använda Loops för olika grupper i en och samma loop.

Minecraft i skolan. Emil Jingståls loop om Minecraft som är bra för kompetensutveckling.

...och Kommunloopen såklart.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Upptäck Loops kommunerbjudande!

Agnes Haverling, fil. kand. i Digital media & Pedagogik och skriver om produktivitet, organisatoriskt lärande och metodik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500