SKOLA

BLOGG

3

minuter

Ditt ansvar som huvudman

Vi står inför förändringar som ställer helt nya krav på lärares kompetens. Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet lyfter behovet av kontinuerlig kompetensutveckling för lärare samt presenterar huvudmannen som ytterst ansvarig för att framtidssäkra verksamhetens kompetens och uppnå ett likvärdigt arbetssätt. Det ligger alltså på dig som huvudman att säkerställa resurser för att uppnå och förvalta långsiktiga effekter.

Våra nätverksträffar för skolutveckling ger dig konkreta råd och inspiration!

Agnes Haverling

Hur kan vi då arbeta för att nå it-strategins mål, se till att våra initiativ ger önskade resultat och skapar långsiktig förändring? Hur nyttjar vi digitaliseringen för ökad måluppfyllelse och effektiv administration?

Flera kommuner har valt att fokusera sin verksamhetsutveckling på noga planerade, mätbara kompetensutvecklingsinsatser som tillvaratar digitaliseringens potential. Mätning och kvalitetssäkring av pedagogisk kompetensutveckling effektiviserar resursanvändning, säkrar alla lärares möjlighet att utvecklas samt synliggör kompetenser som kan höja statusen för yrket och i förlängningen motverka den ökande lärarbristen. En avgörande framgångsfaktor är ett långsiktigt perspektiv i planeringen. Det handlar inte om att sätta in punktinsatser för att höja kompetens och hoppas på det bästa. Planera istället för kunskap som får växa kontinuerligt och över tid, med mätning av mål och delmål för att se att verksamheten är på väg åt rätt håll. Det handlar om långsiktig förvaltning av kompetens.

Digital kompetensutveckling grundad i pedagogisk forskning har många positiva effekter. Exempelvis kan insatser med önskat resultat identifieras och enkelt tillgängliggöras för alla, för att undvika situationer där enbart några i verksamheten får tillgång till dem. Detta skapar större likvärdighet i arbetssättet vilket i sin tur ökar likvärdighet i undervisningen och höjer övergripande utbildningskvalitet. Digitala lösningar med funktionalitet för formativ dialog och samarbete under utbildningen kan dessutom öka lärandets effekter och den samlade kompetensen i organisationen.

"Planera för kunskap som får växa kontinuerligt och över tid, med mätning av mål och delmål för att se att verksamheten är på väg åt rätt håll. Det handlar om långsiktig förvaltning av kompetens."

Hur stöttas då huvudmannen i organisering av kompetensutveckling?

It-strategin pekar på huvudmannens ansvar för återkommande, verksamhetsnära kompetensutvecklingsinsatser och förvaltning av den digitala miljön. Alla som arbetar med elever behöver kontinuerligt och utifrån olika behov ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens så att de kan arbeta enligt styrdokumenten. Digitala lösningar möjliggör just individanpassad utbildning som passar varje pedagogs utgångspunkt. Varför ska alla sitta igenom samma föreläsning när kunskapsnivån i kollegiet ser så olika ut?

Även du som huvudman behöver kontinuerligt uppdateras kring nya system och taktiker. Med hjälp av digitala lärandeverktyg, strategisk insamling och analys av data för verksamhetsutveckling på huvudmanna- och enhetsnivå kan ni, utöver att öka pedagogernas trygghet i digital undervisning, stötta kompetensutvecklingsinsatser inom strategiskt ledarskap och pedagogik.

Byt erfarenheter med skol- och utvecklingsledare som satt igång processerna! I december arrangerar Loops kostnadsfria nätverksträffar för dig som arbetar med skolutveckling i Växjö och Karlstad. Hör hur andra har gjort för att lyckas med sitt digitaliseringsarbete och få konkreta tips på hur du kan göra.

Några tips på vägen


  • Börja med att kartlägga och analysera behov kopplat till styrdokument.
  • Planera en långsiktig process med dokumentation och uppföljning av förändringsarbetet så att kunskap kan växa över tid.
  • Utred när digital undervisning bidrar till mervärde och när det inte gör det. Att implementera Blended learning, där fysiska undervisningstillfällen blandas med digitala kan vara den mest lämpliga taktiken.
  • Säkerställ kontinuerlig uppföljning, återkoppling och tillgång till stödresurser där det behövs för att uppnå önskade effekter för individen.
  • Sätt upp och mät slutmål och delmål för insatserna för att säkerställa att verksamheten är på väg åt rätt håll och att insatserna bidrar till positiva effekter och beteendeförändringar i hela organisationen.
  • Utöver fortbildningsinsatser, erbjud pedagogisk handledning för de som arbetar med barn och elever för att lättare uppnå önskade resultat i arbetssättet.
  • Utvärdera lärandet på individ- och organisationsnivå för att lättare upptäcka strukturella hinder som påverkar individens lärande såväl som arbetssituation och sinkar verksamhetens utvecklingsprocess.

By signing up, I agree to my data being stored in accordance with Loops Privacy Policy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Agnes Haverling, fil. kand. i Digital media & Pedagogik och skriver om produktivitet, organisatoriskt lärande och metodik.

PRODUKTEN

Skapa och dela läranderesor med Loops

Utforska

TJÄNSTER

Vi hjälper dig att lägga grunden för livslångt lärande

Utforska

Säg hej!

Loops Education AB
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

kontakt@loopseducation.com

Ring 010 - 14 14 500